Zhodnocení práce Osadního výboru Hájek – Hajánky za rok 2023

4 Led

Poslední zasedání osadního výboru roku 2023 proběhlo 21. prosince 2023, kde jsme srdečně přivítali i naši stálou podporovatelku paní poslankyni a zastupitelku města Tišnova Lenku Knechtovou. Na jednání jsme nejen oslavili narozeniny našeho předsedy pana Ladislava Kotoučka, ale zároveň zrekapitulovali, které akce se podařilo za spolupráce s městem Tišnov, během celého roku uskutečnit.

Zhodnocení uplynulého období – rok  2023

     Osadní výbor se za uplynulé období roku 2023 sešel celkem 6x. Na svých jednáních řešil záležitosti týkající se požadavků občanů a další záležitosti týkající se Hájku – Hajánek celkově. Uskutečnily se další jednání s vedením města Tišnova a MěÚ Tišnov, týkající se dopravy a opravy místních komunikací.  Proběhlo rovněž jedno výjezdní zasedání Rady města Tišnova v Hájku – Hajánkách a návštěva místostarosty pana A. Navrátila a paní poslankyně a zastupitelky města Tišnova Lenky Knechtové na schůzi OV.

Za spolupráce s městem Tišnov se uskutečnily tyto akce :

 1. Během měsíce ledna proběhl výřez náletových dřevin u autobusové zastávky (vodoteč před mostem) pod Hajánkami.
 2. 14. ledna 2023 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka s výtěžkem 9.729 Kč.
 3. Uskutečnily se 2 schůzky s místostarostou panem K. Součkem ml., týkající se opravy komunikace na Hájku pod lesem.
 4. Proběhl pravidelný jarní úklid obce. 
 5. Prořezání okrasných hrušní u kulturního domu.
 6. Dokončení opravy střechy nad schodištěm do sklepních prostor v KD.
 7. Proběhly dokončovací práce na vyvložkování komínů v pohostinství a sále. Včetně umístění druhých krbových kamen v kulturním domě.
 8. 24. května 2023 byla pokácena lípa u kapličky v Hájku na základě nového arboristického posudku.
 9. Předání zápisu z kroniky za rok 2022 k zápisu do kroniky města Tišnova.
 10. Během léta proběhlo pravidelné sečení trávy.
 11. Byly provedeny opravy výtluků na místní komunikaci.
 12. Uskutečnila se oprava části komunikace v Hájku směrem na Stanoviska.
 13. V září začala dlouho očekávaná akce na posílení vodovodu v Hajánkách.
 14. Proběhla výmalba pohostinství, sociálního zařízení a přilehlých skladových prostor a instalace elektronického detektoru oxidu uhelnatého v budově KD Hajánky.
 15. Zajištění přistavění kontejneru na velkoobjemový odpad pro obyvatele.
 16. V listopadu proběhla dosadba 23 ks nových třešní v aleji na Stanoviskách.
 17. Vysazení nové lípy u kapličky v Hájku – 23.11.2023.
 18. Bylo provedeno odvodnění komunikace pod kontejnerovým hnízdem (kanalizační vpusť).
 19. Proběhla schůzka s vlastníky pozemků v Hájku u komunikace pod lesem za účelem opravy komunikace a jejího odvodnění.
 20. Vypracování návrhu priorit pro Hájek – Hajánky na rok 2024.

Uspořádané akce pro děti a dospělé ve spolupráci se spolkem Vinohrad a ZO ČZS :

 • 18.2.2023     Akce – Masopust
 • 1.4.2023       Brigáda – Jarní úklid obce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
 • 22.4.2023    Brigáda – Odborný ořez stromů ve višňovém sadu (ZO ČZS)
 • 30.4.2023    Akce – Tradiční pálení čarodějnic
 • 4.6.2023      Akce – Pirátský dětský den na hřišti
 • 26.8.2023    Akce – Fotbalový turnaj v Jamném
 • 9.9.2023      Akce – Loučení s prázdninami aneb „Sportovní den v Hajánkách“
 • 15.10.2023    Akce – Drakiáda na Stanoviskách
 • 18.11.2023     Akce – ZOO karneval
 • 5.12.2023     Akce – Zdobení vánočního stromečku s mikulášskou nadílkou u kapličky
 • 24.12.2023   Akce – Vánoční setkání občanů u kapličky v Hajánkách
 • 28.12.2023   Akce – Memoriál Pepy Bednáře – kytarový večer
 • Přání k narozeninám seniorům od 70 roků (jubileum)
 • Zajištění celoročního provozu pohostinství v hospůdce v Hajánkách
 • Pracovní brigády za účelem údržby obce a kulturního domu

20. září 2023 proběhlo výjezdní zasedání rady města Tišnova v naší obci.